दमौली अस्पतालको न्यूनतम सेवा सुधारका लागि रु २ करोड आवश्यक