पोखरा १६ लामाचौर ठूलीपोखरीमा पोमनपाको सहयोगमा किसान बजार सञ्चालनमा