म्याग्दीको मल्कबाङबाट चेमली लेकमा खच्चडबाट खाद्यान्न सामाग्री ढुवानी गर्दै