लमजुङको आकाशे भीरसँगै रहेको गाइखुरे झरना,एक पल्ट जानेहोइन त ?