कास्कीको क्षेत्र नं २ मा मतदाता सूचीको अद्यावधिक कार्य हुने