पोखराका बिभिन्न खराका खाद्य पसल तथा उद्योगहरुमा बजार अनुगमन