पढ्ने, खेल्ने उमेरमा बालुवा चालेर दैनिक गुजारा गर्नु बाध्यता