वडा अध्यक्ष नै भारतीय , लागु औषध देखी जग्गा किर्ते सम्म !