‘नेपाली स्याट–१’ ले सूर्य र पृथ्वीको तस्वीर खिच्यो